۱۱۰ واحد آموزشی غیر دولتی در استان کردستان فعالیت دارند