تسلیت مدیرکل هنرهای تجسمی برای درگذشت عکاس پیشکسوت