آیین سنتی گل غلتان نوزاد در امیریه دامغان برگزار می شود