رشد باوردهای دینی و اعتقادی مددجویان رسالت اصلی کمیته امداد است