طلاب مشهدی حکم اعدام روحانی شیعه عربستان را تقبیح کردند