پزشکان سالانه ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان زیرمیزی می‌گیرند