ایران استانداردهای جهانی در علم هماتولوژی و انتقال خون را دارا است