رییس انجمن سینماداران: سرمایه سینماداران به یک چهارم ارزش واقعی رسیده است