ظریف: واشنگتن برای راضی کردن متحدان منطقه‌ایش به فرافکنی رو آورده