تخصیص سوخت خودروهای گازوئیلی اردبیل سهمیه بندی می شود