طرح «همدلی خانه و مدرسه» در مدارس ابتدایی همدان برگزار شد