اهدا ۳۰۰ میلیون ریال تجهیزات کتابخانه ای به کانون های مساجد همدان