بازدید مقام معظم رهبری از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران