ظریف: صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا برای آرام کردن متحدانشان است