رشد باوردهای دینی و اعتقادی مددجویان رسالت اصلی این نهاد است