در لوله‌های آب برخی منازل در اهواز، فاضلاب جریان دارد