همدلی میان مووسین مدارس غیر دولتی منجر به توسعه این مدارس می شود