سرمایه گذاران آلمانی و هلندی از فرودگاه پیام البرز دیدن کردند