نواب رییس مجلس از نمایشگاه قربانیان سلاح های شیمیایی بازدید کردند