«سپیده باوران»؛ روایِ روایت‌های خصوصی امام موسی و سروده‌های شاعرِ افغانستانیِ مناسبت‌های ملی