فعالیت 12هزار مدرسه غیرانتفاعی در کشور/لزوم توجه به مشارکت مردم