احیای زکات محرومیت زدایی کشور را به دنبال دارد/ مسؤولان نسبت به احیای زکات تلاش کنند