پوستر جشنواره «تئاتر مقاومت- فتح خرمشهر» رونمایی شد