کتاب باید قبل از توزیع بررسی شود/ محکومیت اعدام شیخ نمر