اعلام آمادگی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی جهت شناسایی نوع گونه‌های دامی فرآورده‌های غذایی