تحلیل اندیشکده واشنگتن از نظارت هوشمندانه سپاه در تنگه هرمز