شعبانی بهار: وزارت ورزش نظری درباره نامزدهای انتخاباتی فدراسیون های ورزشی ندارد