جامعه با فاصله گرفتن از قرآن و اهل بیت (ع) آسیب می بیند