برای حل مشکل اشتغال در کشور باید تولید را ساماندهی کرد