در نشست مشترک روساي جمهوري ايران و عراق مطرح شد؛ دکتر روحاني: بايد همه مسيرها را براي توسعه روابط تهر