شهنازی: امیدوارم رشیدی بتواند بار سنگین ریاست را به دوش بکشد