مسیر ریلی حمل فولاد دوخطه می‌شود/ تعرفه حمل بار افزایش نمی‌یابد