انتصاب قائم‌مقام ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری