پراکندگی نظرات دلیل اصلی محقق نشدن اهداف در شورای شهر آبادان است