حیوانات بی گناه زیر ضربات چوب و سنگ جان می‌دهند/خرس‌ها بر مدار انقراض