مجبورم با دست خالی خودزنی کنم /بچه های جنگ در حال حذف شدن هستند