برگزاری اجلاس کمیته چهارجانبه راهبردی ایران، افغانستان، پاکستان و کمیساریای پناهندگان ملل متحد