بازدید رهب معطم انقلاب از بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران