قهرمانان کشتی آزاد جام آمریکا در مازندران تجلیل شدند