۱۵۰۰ برنامه به مناسبت آزادسازی خرمشهر برگزار می شود