کاخ سفید:حضور روسیه در نشست ماه ژوئن گروه 7 غیرممکن است