کارخانه لوله و نورد صفا در بیست و سومین روز اعتصاب