فرماندار: طرح ساماندهی خانه مسافر در ییلاقات ماسال اجرا می شود