خدمات سازمانی جدید، اولویت ۶۰ درصد مدیران اطلاعاتی منطقه