ابوترابی فرد از نمایشگاه عکس جانبازان سیاسی سردشت بازدید کرد