شرکت مخابرات لرستان ۱۶.۵ میلیارد تومان از مردم طلب دارد