کسانی که گروه‌های تروریستی را ابزار خود در منطقه می‌دانند اشتباه می‌کنند