اعضای هیات علمی، بازوی انجمن‌های علمی دانشجویی باشند