معارفه مدیران جدید باشگاه خبرنگاران / عکس: سهراب سیدجمالی