روایت سفرنامه‌ای از ایران تا کاظمین در «سفرنامه‌ی باران»